Vedtægter RIF

 1. Foreningens navn: RØRHOLT IDRÆTSFORENING, hjemme-hørende i Brønderslev kommune (tidliger Dronninglund kommune).
 2. Foreningens formål er at få beboere i Rørholt og omegn til at dyrke idræt, og andre former for aktiviteter.
 3. Alle der ønsker at blive medlem af Rørholt I.F., kan blive det.
 4. Kontingent fastsættes af bestyrelsen, og skal betales efter bestyrelsens retningslinjer.
 5. Udelukkelse af personer kan kun ske ved generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling, ved simpel flertal.
 6. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts. Mødet skal varsles 14 dage før. Indkomne forslag skal være formanden i hænde en uge før. Generalforsamling afholdes efter følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent
   1. Valg af stemmetællere (2 stk)
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabet fremlægges
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Beboerforeningens vandrepokal (stemmes der om)
  6. Valg af:
   1. Bestyrelsesmedlemmer
   2. 2 suppleanter
   3. 1. revisor
   4. 1 revisorsuppleant
  7. Eventuelt
 7. Bestyrelsen består af 5 personer. Der vælges for to år. Lige år er der 2 på valg, ulige år 3 på valg. Der kan stemmes på samme antal som der skal indvælges. Der vælges 2 suppleanter for et år ad gangen. Indtræder suppleanten i bestyrelsen skal vedkommende sidde perioden ud, som den udgående har tilbage. Der vælges en revisor hvert år som sider for 2 år. Der vælges en revisorsuppleant hvert år. Et bestyrelsesmedlem kan ikke vælges til revisor eller revisorsuppleant. Alle valg er skriftlige. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
 8. Alle gyldige medlemmer har stemmeret uanset alder. Forældre kan stemme for børn under 18 år. En stemme pr. barn. Kun fremmødte må stemme. Alle medlemmer kan vælges til bestyrelsen såfremt de indvilger i det. Ønskes stemmeret til generalforsamling skal medlemskabet indløses senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
 9. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Der skal ligeledes afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvis 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt ønsker det.
 10. Regnskabsåret begynder 1. januar. Passive medlemskaber følger kalenderåret.
 11. Vedtægtsændringer kan ske på ordinær eller ekstra ordinær generalforsamling ved simpel flertal. Såfremt forslaget er indkommet rettidig.
 12. Foreningen kan kun opløses ved flertal herfor, på to afholdte generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum. Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler gå til ungdomsarbejde i Rørholt. Hvilket besluttes nærmere på den sidste generalforsamling.
 13. Nøgleliste udfærdiges efter hver generalforsamling med underskrift af dem der afleverer/modtager nøgler. Bortkommer en nøgle skal dette straks meddeles foreningens formand eller kasserer.
 14. Foreningen tegnes ved formand og kasserer. Bestyrelsen beslutter selv om andre skal kunne bruge bankforbindelse/ hæve penge. Stiftelse af gæld samt køb eller salg af fast ejendom skal godkendes med flertal af generalforsamlingen.
 15. Bestyrelsesmedlemmer tidligere/nuværende hæfter ikke for et økonomisk underskud vedr. Rørholt If. og Rørholt gl. skole. Medlemmer kan kun miste deres kontingent ved et evt. økonomisk underskud.
 16. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Udvalgenenes ide/arbejde skal godkendes af bestyrelsen inden udførelse.
 17. Betingelser for service: Servicen suppleres således at den er intakt til 70 personer. Servicen stilles til rådighed for Rørholt If. Og Rørholt og omegns beboerforenings arrangementer.

Vedtægtsændringer fortaget på generalforsamling 15/02-2016

Alle tidligere love ophæves hermed.